پروژه کافه گل ایرانمال

نام پروژه: گنبدهای ژئودزیگ دریاچه ایرانمال
تاریخ شروع پروژه: 98/07/02
تاریخ پایان: 99/03/31
وضعیت پروژه اتمام یافته

توضیحات پروژه :
شرکت معمارساباط ایرانیان درپروژه ایرانمال مسئولیت طراحی ، تامین متریال، ساخت و اجرای این پروژه را برعهده داشته که این پروژه تحویل شده و در حال بهره برداری می باشد