پروژه عرشه فولادی​​​​​​​

نام پروژه: تهیه،ساخت و اجرای عرشه فولادی
تاریخ شروع پروژه: 98/03/01
تاریخ پایان: 98/06/30
وضعیت پروژه اتمام یافته
توضیحات پروژه :
شرکت معمارساباط ایرانیان درپروژه نور مسئولیت طراحی ، تامین متریال، ساخت و اجرای این پروژه را برعهده داشته که این پروژه تحویل شده و در حال بهره برداری می باشد​​​​​​​