پروژه اداری فرشته​​​​​​​

​نام پروژه: طراحی و اجرای واحد اداری
تاریخ شروع پروژه: 01/01/25
تاریخ پایان: 01/02/30
وضعیت پروژه اتمام یافته
توضیحات پروژه :
شرکت معمارساباط ایرانیان درپروژه فرشته مسئولیت طراحی ، تامین متریال، ساخت و اجرای این پروژه را برعهده داشته که این پروژه تحویل شده و در حال بهره برداری می باشد​​​​​​​