هندریل پروژه ساختمان سجاد

نام پروژه: هندریل
تاریخ شروع پروژه: 98/10/01
تاریخ پایان: 98/10/30
وضعیت پروژه اتمام یافته
توضیحات پروژه :
شرکت معمارساباط ایرانیان درپروژه شخصی سجاد مسئولیت طراحی ، تامین متریال، ساخت و اجرای این پروژه را برعهده داشته که این پروژه تحویل شده و در حال بهره برداری می باشد​​​​​​​