نما فولدآپ

نام پروژه: نظارت و اجرا 
تاریخ شروع پروژه: 95/11/01
تاریخ پایان: 98/06/30
وضعیت پروژه اتمام یافته
توضیحات پروژه :
شرکت معمارساباط ایرانیان درپروژه ایرانمال مسئولیت نظارت ، ساخت و اجرای این پروژه را برعهده داشته که این پروژه تحویل شده و در حال بهره برداری می باشد​​​​​​​​​​​​​​