نما سرامیک خشک

نام پروژه: نظارت و اجرای نمای سرامیک خشک
تاریخ شروع پروژه: 95/11/25
تاریخ پایان: 97/07/20
وضعیت پروژه اتمام یافته
توضیحات پروژه :
شرکت معمارساباط ایرانیان درپروژه ایرانمال مسئولیت طراحی ، تامین متریال، ساخت و اجرای این پروژه را برعهده داشته که این پروژه تحویل شده و در حال بهره برداری می باشد​​​​​​​​​​​​​​