پروژه نمایشگاه ماشین پونک


نام پروژه: نمایشگاه ماشین
تاریخ شروع پروژه: 99/08/01
تاریخ پایان: 99/10/30
وضعیت پروژه اتمام یافته
توضیحات پروژه :
شرکت معمارساباط ایرانیان درپروژه شخصی نمایشگاه ماشین مسئولیت طراحی ، تامین متریال، ساخت و اجرای این پروژه را برعهده داشته که این پروژه تحویل شده و در حال بهره برداری می باشد