فلاشینگ اطلس مال

نام پروژه: طراحی،تهیه،ساخت و اجرای فلاشینگ با اطلس مال
تاریخ شروع پروژه: 98/09/01
تاریخ پایان: 98/10/30
وضعیت پروژه اتمام یافته
توضیحات پروژه :
شرکت معمارساباط ایرانیان درپروژه اطلس مال مسئولیت طراحی، تامین متریال، ساخت و اجرای این پروژه را برعهده داشته که این پروژه تحویل شده و در حال بهره برداری می باشد​​​​​​​​​​​​​​.