مهندسی نما و پوسته های ساختمان

به وجه بیرونی ساختمان در اصلاح نما (Facade یا Façade) گفته می‌شود. Façade یک واژه‌ی فرانسوی بوده و مترادف با Face یا Frontage می‌باشد. اصطلاح نمای پوششی (Cladding) نیز یک عنوان کلی است که به تمامی نماهای دیوار خارجی اطلاق می‌شود. مهندسی نماازجمله رشته های نوین مهندسی است.
در طراحی ساختمان، نما یکی از مهم‌ترین بخش‌ها به شمار می‌رود. همواره نما به نوعی معرف تفکرات و سلایق طراح ساختمان و افراد ساکن در آن بوده است. همچنین با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم مردم منطقه و نیز مقررات محلی طراحی می‌شود. نمای ساختمان درحکم یک تابلوی تبلیغاتی بزرگ برای مالکان ساختمان یامهندس معمار آن عمل کرده وچشم‌اندازی از ایده‌آل‌ تجاری آنان را ارایه دهد.​​​​​​​

عملکردهای نمای بیرونی ساختمان

ممانعت از نفوذ آب (آب بندی)
کنترل میزان عبور هوا ( هوا بندی )
مقاومت در برابر بار باد
عایق بندی حرارتی و صوتی 
دریافت روشنایی طبیعی ، کسب انرژی خورشیدی

تامین زیبایی ظاهری ساختمان یکی از مهم‌ترین عملکردهای مورد انتظار از نما است. نمای ساختمان نقش جداسازی محیط داخل و بیرون ساختمان را بر عهده دارد. در عین حال معمولا لازم است مقدار مطلوبی از عبور نور و ارتباط بصری با بیرون را فراهم کند.
سیستم‌ نما از یک طرف باید دارای المان‌های سازه‌ای برای تامین مقاومت جانبی و قائم در برابر بار باد، بار زلزله و سایر بارهای وارده باشند. از طرف دیگر شامل پوششی مناسب برای تأمین مقاومت در برابر نفوذ هوا و آب و نیز تأمین عایق‌بندی حرارتی و صوتی ساختمان باشد. کنترل میزان عبور نور مرئی، نور مادون قرمز (انرژی گرمایی خورشید) و نور ماورای بنفش همراه با مقاومت در برابر آتش از دیگر عملکردهایی است که می‌توان از یک سیستم نما انتظار داشت.

طبقه بندی انواع نما از نظر مصالح

با توجه به اینکه نمای ساختمان در مقابل عوامل شدید جوی قرار می‌گیرد، لازم است در انتخاب مصالح برای نماسازی به اندازه‌کافی دقت شود. نمای ساختمان ضمن داشتن زیبایی، باید در مقابل عوامل جوی مقاوم بوده و با نمای ساختمان‌های مجاور هماهنگی کافی داشته باشد.
در ادامه طبقه‌بندی نماها بر اساس مصالح مصرفی مطابق با ضابطه شماره 714 سازمان برنامه و بودجه کشور، «دستورالعمل طراحی سازه‌ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان‌ها» ارایه شده است. بر این اساس نماها به انواع زیر تقسیم می‌شوند:
نمای آجری
نمای سنگی
نمای سیمانی
نمای سرامیکی
نمای کامپوزیت فلزی یا آلومینومی
نمای اتیکس
نمای EIFS
نمای شیشه‌ای
نماهای چوبی
نمای سبز
​​​​​​​